Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DAKREN bv  

 

 

TOEPASSING -

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door DAKREN bv   gesloten overeenkomsten en alle overige door DAKREN bv   verrichtte handelingen. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

OFFERTES en BESTELLINGEN - 

De door DAKREN bv   gehanteerde prijzen worden altijd in Euro opgegeven en exclusief BTW en andere taksen en heffingen. DAKREN bv   is gerechtigd om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren. De door DAKREN bv   gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de offerte door de klant is steeds bindend voor de klant, doch is slechts bindend voor DAKREN bv   na diens schriftelijke bevestiging. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het internet, e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde waarde heeft als het origineel. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van de inhoud van de offerte, inclusief de algemene voorwaarden. DAKREN bv   behoudt zich het recht voor om de materialen en prestaties die meerwerken uitmaken ten opzichte van de omschrijving in de offerte door te rekenen aan de geldende prijzen van de materialen en de op dat moment toepasselijke uurtarieven van DAKREN bv   voor werken in regie. Tevens behoudt DAKREN bv   zich het recht voor om prijsschommelingen van meer dan 10 % ontstaan na ondertekening van de offerte eveneens door te factureren aan de klant aan de geldende tarieven. Voor werken in regie behoudt DAKREN bv   zich het recht voor om een kilometervergoeding aan te rekenen a rato van de op dat ogenblik geldende tarieven.

 

LEVERINGEN–

Termijnen zoals opgegeven in o.a. offertes en bestellingen zijn niet bindend  voor DAKREN bv . DAKREN bv   kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan. Dit vormt geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant. DAKREN bv   zal de klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn.

 

RISICO en EIGENDOMSVOORBEHOUD -

Het risico met betrekking tot de geleverde goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering ervan. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van DAKREN bv   slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan DAKREN bv   zou toebehoren. De eigendom gaat evenwel slechts over op de klant bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

 

BETALING –

DAKREN bv   behoudt zich het recht voor om een voorschot t.b.v. 30 % van het totaalbedrag van de offerte te factureren of meer indien de omstandigheden dit volgens DAKREN bv   rechtvaardigen of naargelang de werken vorderen, betaalbaar binnen de 7 dagen na de factuurdatum en alleszins voor aanvang van de werken. Bij projecten aan vaste prijs of indien de voorziene duur van de te leveren prestaties langer dan een maand is, behoudt DAKREN bv   zich het recht voor om maandelijks een tussentijdse afrekening of een bijkomend voorschot te factureren. Bij werken in regie kan eveneens een voorschot worden gevraagd en behoudt DAKREN bv  zich het recht voor om een maandelijkse afrekening te maken,   indien de omstandigheden dit volgens DAKREN bv   rechtvaardigen.

Bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschot behoudt DAKREN bv  zich het recht voor om de werken niet aan te vangen, dan wel te staken, zolang het voorschot niet of niet volledig werd voldaan.

 Dit alles onverminderd het recht van DAKREN bv   om de vergoedingen voorzien in artikel 9 te vorderen voor de vertraging die de werken daardoor oplopen t.a.v. de voorziene aanvangsdatum en onverminderd het recht van DAKREN bv  om de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen cfr. art. 8.

 

Alle facturen zijn via een overschrijving of contant betaalbaar binnen de termijn zoals aangegeven op de facturatie en bij gebreke daaraan binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de factuur vermoed ontvangen te zijn binnen de 3 dagen na de factuurdatum. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest dat slechts geldig wordt geacht indien per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Deelbetalingen worden niet aanzien als geldig protest. Ook in geval van geldig protest van de klant, is deze nooit gerechtigd om meer dan 10 % van het geprotesteerde bedrag in te houden in afwachting van een akkoord of een gerechtelijke beslissing omtrent de gegrondheid ervan.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % op jaarbasis vanaf de factuurdatum. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,-. Alle bijkomende, werkelijke kosten ten gevolge van de wanbetaling kunnen worden gefactureerd aan de klant. 

 

AANVAARDING –

De klant dient de geleverde diensten en producten na ontvangst te onderzoeken. De klant ondertekent desgevallend een werkbon of een PV van oplevering (voorlopig/definitief) indien dit wordt voorgelegd door DAKREN bv   en formuleert hierop indien nodig opmerkingen. Ondertekening geldt als aanvaarding van de uitgevoerde werken.

Aanvaarding mag niet worden onthouden op andere gronden dan deze die verband houden met de overeenkomst de tussen partijen en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan, of welke de klant niet onverwijld aantoont, of welke niet reproduceerbaar zijn.

In elk geval worden de werken geacht stilzwijgend te zijn aanvaard en vrij te zijn van zichtbare gebreken bij gebrek aan enige opmerking binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken. Ook de onvoorwaardelijke gehele dan wel gedeeltelijke ingebruikname van de materialen en/of werken door de klant of diens gemachtigden wordt aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der leveringen en/of werken.

 

OPSCHORTING DIENSTVERLENING:

De levering van diensten en producten kan zonder enige aansprakelijkheid of recht op vergoeding door DAKREN bv worden opgeschort zolang de facturen of voorschotten niet tijdig zijn voldaan dan wel wanneer de klant na ingebrekestelling waaraan gedurende 14 dagen geen gevolg aan is gegeven, nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen of in geval van Overmacht.

 

BEËINDIGING – ONTBINDING

Een beëindiging van de aan DAKREN bv  toevertrouwde opdracht tegen vaste prijs, hetzij vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van DAKREN bv   in afwijking van artikel 1794 BW. De klant zal in ieder geval gehouden zijn de reeds gemaakte kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds door DAKREN bv  bestelde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de totale voorziene prijs zonder BTW ter compensatie van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar aanleiding toe bestaat.

DAKREN bv  behoudt  zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder meer in de volgende omstandigheden:

 

De klant respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven

in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling: In dergelijk geval zullen de vergoedingen, naar gelang het geval in art. 8.1. integraal verschuldigd zijn. 

 

AANSPRAKELIJKHEID KLANT

De klant dient de toegang van DAKREN bv   tot de werf te garanderen.  Indien er om welke reden dan ook, die niet te wijten is aan DAKREN bv , een vertraging in de werkplanning optreedt, dan dient de klant DAKREN bv  hier uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aanvangsdatum/uur van te verwittigen per e-mail met ontvangstbevestiging van DAKREN bv . Bij gebreke daaraan behoudt DAKREN bv  zich het recht voor om per dag vertraging die de voorziene aanvang van de werken oploopt een forfaitaire schadevergoeding van 250 EUR excl. BTW te vorderen van de klant. Indien er geen volledige dag vertraging is worden het aantal uren vertraging door DAKREN bv  gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief voor werken in regie. 

Met uitsluiting van DAKREN bv   en tenzij anders overeengekomen is de klant verantwoordelijk voor onder meer de aanwezigheid van elektriciteit, wateraansluiting, verwarming, sanitaire voorziening,  afvalverwerking, containerhuur, vergoeding inname openbaar domein, hoogtewerkers en ander specifiek materiaal alsook de specifieke benodigdheden die in de bijzondere overeenkomst worden voorzien. DAKREN bv   behoudt zich het recht voor om de nodige voorzieningen zelf aan te leveren en elke meerkost door te factureren bij gebrek aan aanwezigheid hiervan alsook een vergoeding wegens vertraging cfr. artikel 9.1, onverminderd het recht van DAKREN bv   om de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen zoals bepaald in art.8. 

De klant erkent te zijn ingelicht door DAKREN bv   over de veiligheids-, onderhouds- en fabrieksvoorschriften en garanties met betrekking tot de door DAKREN bv   gebruikte en geleverde materialen en is ertoe gehouden om deze na te leven.

 

AANSPRAKELIJKHEID DAKREN HECHTERMANS 

DAKRENbv   levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van DAKREN bv  .

DAKREN bv   zal  enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de rechtstreekse en onmiddellijke schade naar aanleiding van een zware fout in de uitvoering van de diensten of levering van goederen. Gevolgschade bv. door waterinfiltraties of indirecte schade zoals onder meer gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen kunnen nooit op DAKREN bv   kunnen worden verhaald. De klant dient zich ervan te vergewissen dat er geen goederen in de nabijheid van de uit te voeren werken aanwezig zijn, teneinde schade door lekkages te voorkomen. DAKREN bv is niet aansprakelijk voor schade aan in- of exterieurinrichtingen.

Indien DAKREN bv   ertoe genoodzaakt is om de werf vrij te maken dan heeft zij het recht om de meerkost die hieruit voortvloeit door te rekenen cfr. artikel 9.1.

DAKREN bv  is niet aansprakelijk voor eigen werken uitgevoerd door de klant of enige derde, of aanpassingen die de klant of derden aan haar werken aanbrengen. Elke vorm van garantie komt daardoor te vervallen.

De aansprakelijkheid van DAKREN bv  is in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid- en garantievoorwaarden van haar leveranciers of onderaannemers en de dekkingsgrenzen van haar verzekeringen. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van de defecte stukken of heruitvoering van gebrekkige prestaties in natura door DAKREN bv . Enige bijkomende schadevergoeding of terugbetaling kan van DAKREN bv  niet gevorderd worden.

In geen enkel geval is DAKREN bv   aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door DAKREN bv  , haar onderaannemers of aangestelden geleverde goederen, materialen en werken zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar de leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.

 

AFSTAND VAN RECHT -

Het feit dat DAKREN bv   nalaat enig recht uit te oefenen, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als dat zij afstand heeft gedaan van dit recht of haar recht zou hebben verwerkt.

 

OVERMACHT –

Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan DAKREN bv   van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. Hieronder wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van DAKREN bv  , faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van DAKREN bv , bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft DAKREN bv  van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. DAKREN bv behoudt het recht op betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Tevens blijven voorschotten en betalingen verworven. De niet-nakoming door DAKREN bv   van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.

NIETIGHEID - Indien één of meerdere bepalingen in de bijzondere en/of algemene voorwaarden behept zouden zijn met een nietigheid, leidt dit niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietige bepaling zal buiten beschouwing worden gelaten bij de interpretatie van deze verbintenis.

 

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT -

Op elke overeenkomst tussen DAKREN bv   en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Sint-Truiden en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LIMBURG –afdeling Hasselt.Dakren bv  behoudt zich het recht voor om voorafgaandelijk bemiddeling voor te stellen in welk geval de klant ertoe gehouden is hieraan deel te nemen.

 

 

TERUG NAAR HOME